Den styrkede pædagogiske læreplan

Redskaberne fra LearnLab gør det let og ligetil for dagtilbud at omsætte "Den styrkede pædagogiske læreplan" i praksis. 

 

Den styrkede pædagogiske læreplan trådte i kraft i 2018, og der er særligt tre fokusområder, der er relevant at tænke ind i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. 

 

 

Tre fokuspunkter i den styrkede pædagogiske læreplan

 

1.  Målet med den styrkede pædagogiske læreplan er et politisk ønske om at styrke kvaliteten af børns hverdag, læring og trivsel i dagtilbud - ved at kvalificere det eksisterende. Læreplanerne skal i endnu højere grad end tidligere opleves som et brugbart, meningsfuldt redskab i udviklingen af den pædagogiske praksis, der både understøtter personalets og ledelsens arbejde med at skabe gode læringsmiljøer og bidrager til at strukturere de pædagogiske indsatser.

 

2.   Det ”styrkede” i den styrkede pædagogiske læreplan består også i en bredere læringsforståelse, hvor børns læring tænkes i et bredt perspektiv, på kryds af alle læreplanstemaer og på tværs af de daglige pædagogiske aktiviteter og relationer. Det medfører, at de didaktiske overvejelser må gå først, hvor I fagligt reflekterer over, hvordan I kan skabe et læringsmiljø, der har positiv betydning for at børn, kan trives, lære og udvikle sig. Altså hvad er intentionen med det pædagogiske læringsmiljø? Hvordan kan I understøtte læring i den pågældende aktivitet? 

 

3.   Den styrkede pædagogiske læreplan kalder også på et kompetenceløft – et samlet organisatorisk kompetenceløft, så opgaverne efterfølgende kan løftes i fælles flok, med fælles retning, hvor der både tilføres kompetencer til den daglige ledelse, det pædagogiske personale, forvaltningschefer og andre fagfolk, der er ansvarlige for at understøtte udviklingen og kvaliteten i dagtilbuddene. 
 

Den styrkede pædagogiske læreplan (PDF)

 

 

Lyder det tungt og svært? Vi har gjort det let for jer, når I vælger Kompetencehjulet SMART.

 

 

Sådan arbejder I med den styrkede pædagogiske læreplan

 

Trin 1: Selvevaluering i dagtilbud 

Udfyld Selvevalueringen - det gøres let med LearnLabs digitale redskab til Selvevaluering - læs mere om Selvevaluering af det pædagogiske grundlag


Trin 2: De seks læreplanstemaer

Arbejdet med de seks læreplanstemaer og tilhørende pædagogiske mål bliver let, håndgribelig og kvalificeret ved hjælp af Kompetencehjulet SMART – en vidensportal om børns læring og udvikling, inkl. videotek og stort didaktisk bibliotek med pædagogiske aktiviteter og lege. Brug vidensportalen som fælles faglig fundament og lav kompetenceløft lokalt.

Se mere om det i videoen nedenfor.

Trin 3: Dokumenter børnenes udbytte

For at dokumentere børnenes udbytte af læringsmiljøet, registrerer det pædagogiske personale deres observationer af barnet i Kompetencehjulet. Konkret arbejdes der ud fra en Spørgmålsguide - Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse, der er baseret på forskning og teori om, hvornår børn typisk lærer og udvikler hvad.

 

Videoen viser, hvordan I konkret dokumenterer barnets/gruppens udbytte af det pædagogiske læringsmiljø.

Trin 4: Udarbejd den styrkede pædagogiske læreplan

I har nu brikkerne til en jeres pædagogiske læreplan, der dokumenterer, at I arbejder med de ni centrale elementer i det pædagogiske grundlag, og hvordan I arbejder dynamisk med at tilbyde børnene et optimalt læringsmiljø. I har nu en pædagogisk læreplan, der opfylder de lovmæssige krav og som I kan offentliggøre på institutionens hjemmeside.