Sprogvurdering med Kompetencehjulet

Dagtilbudsloven foreskriver, at kommuner skal sprogvurdere børn, som er optaget i dagtilbud, omkring 3-årsalderen, hvis der er sproglige, adfærdsmæssige eller andre forhold, der giver formodning om, at barnet kan have behov for sprogstimulering. Der ikke krav om, hvilket sprogvurderingsredskab kommunerne skal bruge.

 

 

Sprogvurdering 0-6 år

Få styr på sprogarbejdet og den lovpligtige sprogvurdering med den digitale Sprogvurdering fra LearnLab, der kan anvendes til både et- og tosprogede børn. Kompetencehjulets Sprogvurdering er udviklet til dagtilbud til at understøtte arbejdet med børns sproglige udvikling, og er målrettet børn i alderen 0-6 år.

 

Kompetencehjulets Sprogvurdering er ikke et testredskab, men kan bruges til løbende observation, vurdering og opfølgning af det enkelte barns sprogudvikling. Fagpersoner kan til enhver tid vurdere og se barnets sproglige udvikling og progression, både i forhold til sprogets receptive og produktive side. Læs mere om Sprogvurderingens sprogsyn. Fordelen ved denne sprogvurdering er, at den ”tilpasser” sig barnets faktiske sproglige udvikling og sikrer, at ingen børn går under radaren. 

 

 

Sammenhæng til den styrkede pædagogiske læreplan

I Kompetencehjulets Sprogvurdering er de to sproglige læringsmål i ”Den styrkede pædagogiske læreplan” udfoldet i 164 sproglige læringsmål/tegn på læring. Kompetencehjulets Sprogvurdering bygger på forskning og relevant teori om sprogudvikling med udgangspunkt 39 kilder, der tilsammen angiver, hvordan børns sproglige udvikling typisk forløber fra fødsel til skolestart.

 

Når I arbejder med Kompetencehjulets Sprogvurdering, arbejder I altså intensivt med læreplanstemaet ”Kommunikation og sprog” og de to sproglige læringsmål:

 

    Det pædagogiske læringsmiljø skal understøtte at:


1. Alle børn udvikler sprog, der bidrager til at børnene kan forstå sig selv, hinanden og deres omverden.
 

2. Alle børn opnår erfaring med at kommunikere og sprogliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber. sgliggøre tanker, behov og ideer, som børnene kan anvende i sociale fællesskaber.

Vurdering af et barns sproglige kompetencer

Kompetencehjulets Sprogvurdering er bygget op om seks temaer inden for sprog:

Kommunikation og sprog
Kommunikation:Udviklingen i sproglig og social adfærd der udnytter de sproglige kompetencer til udveksling af betydninger og følelser.
Lytte og tale:Barnets øgede forståelse af andres brug af og udviklingen i egen brug af betydningsbærende tryk og stød, intonation og tonefald, både impressivt (indadtil) i lytteforståelse og ekspressivt (udadtil) i udtale.
Udtale og betydning:Barnets udvikling af tydelig udtale af ord med sprogets betydningsadskillende lyde og hyppigste konsonantkombinationer.
Lyde og Lytteforståelse:Udviklingen i den nødvendige lydlige evne til at skelne mellem talesprogets stavelser og enkeltlyde, som gør, at man kan høre og udtale ord. F.eks. forskellen på mus og hus.
Ordforråd:Barnets udvikling i antallet af ord som er til rådighed for det indenfor forskellige ordklasser.
Grammatik:Barnets udvikling i anvendelsen af regler/rutiner for hvordan betydninger er forbundet med udtryk, og hvordan sprogdele kombineres til større helheder.

 

Et godt sprog er nøglen til et godt liv

Anerkendt forskning viser, at et barns sprog grundlægges i barnets første leveår (se figuren Human Brain Development). Det er altså hjemme – i barnets første leveår - at barnet gerne skal udvikle det solide sproglige fundament, som dagpleje eller vuggestue skal bygge videre på. Fra forskning ved vi, at der er børn, der allerede er sprogligt langt bagud, når de starter i dagpleje eller vuggestue.

 

Tidlig opsporing og målrettet sprogstimulering

For børn med manglende sprogudvikling har det afgørende betydning, at der hurtigt kommer fokus på at støtte barnets sprogudvikling i dagtilbuddet. Ved hjælp af Kompetencehjulets metoder, kan dagtilbuddets personale allerede efter få ugers observation af barnet, få detaljeret indblik i barnets sproglige udvikling.

 

Kompetencehjulets Sprogvurdering viser barnets aktuelle sproglige udvikling og nærmeste udviklingszone, og med baggrund i data kan I tilrettelægge den pædagogiske indsats, der stimulerer og udfordrer barnets sprogudvikling. Løbende (fx hvert halve år) følger I op på, hvordan børnenes udbytte har været af læringsmiljøet på stuen. Herved sikrer I, at et sprogligt udfordret barn ikke sakker yderligere bagud og måske endda indhenter noget af den forsømte sprogudvikling.


Kort om Kompetencehjulets Sprogvurdering:

  
  • Målgruppe: børn i alderen 0 til 6 år.

  • Sprogvurdeingen kan laves når som helst, uanset barnets alder.

  • Viser barnets aktuelle sproglige udvikling og nærmeste udviklingszone.

  • Velegnet til et- og tosprogede børn.

  • Mulighed for enkelt barnsbesvarelse og gruppebesvarelse.

  • Tidlig opsporing og indsats.

  • Ikke et test-redskab, men et vurderingsredskab baseret på observationer.

  • Adgang til vidensportal om børn sprogudvikling "hvad kan børn lære - hvornår". Didaktisk onlinebibliotek & videotek med inspiration til pædagogiske aktiviteter og sprogstimulering.