Ofte stillede spørgsmål - FAQ

Her finder du en oversigt over de mest stillede spørgsmål til Kompetencehjulet.
 

 

Hvordan blev Kompetencehjulet til?  

Kompetencehjulet blev til i 2006 på baggrund af støtte fra daværende Familie- og Forbrugerstyrelsen på 4,8 mio. kr. Projektet hed ”Nye briller i det pædagogiske arbejde” og blev succesfuldt afsluttet i efteråret 2009. I projektet blev nyere anerkendt forskning og teori om børns udvikling fra 0-6 år samlet i "Kompetencehjulet", i en helhedsorienteret udviklingsbeskrivelse, der omfatter alle temaer i den pædagogiske læreplan, dette skete i samarbejde med Professionshøjskolen UCN (tidligere University College Nordjylland).

 


Hvad bygger Kompetencehjulet på?

Kompetencehjulet bygger på anerkendt forskning og teori om børns udvikling og læring, bl.a. Daniel Stern, Dorte Bleses, Susan Hart, Kari Killén, Arne Poulsen, Marianne Brodin, Dorte Damm, Hans Vejleskov, Karsten Hundeide, Stig Broström, Jaan Valsiner, Jan Tønnesvang, Hans Henrik Knoop og anden nyere forskning og litteratur. Desuden inddrages andre teoretikere med ældre forskning, der stadig har værdi, i mere eller mindre modereret form som fx John Bowlby, Lev S. Vygotksy, Mary Ainsworth, Aaron Antonovsky og Berit Bae.

Forskningen er ”oversat” i Kompetencehjulet, så den kan omsættes i den daglige pædagogiske praksis. Eksempelvis er børns sproglige udvikling beskrevet ud fra 39 kilder, og det er altid explicit, hvilken teori, der anvendes.


Hvilket børnesyn har Kompetencehjulskonceptet?

Kompetencehjulet bygger på et helhedsorienteret, anerkendende, relations- og ressourceorienteret børnesyn. Kompetencehjulets grundsyn er i overensstemmelse med grundsynet i ICDP (International Child Development Programme). ICDP's otte samspilstemaer udgør det værdisæt, som brugere af Kompetencehjulskonceptet bekender sig til. Samspilstemaerne er ikke rettet direkte mod barnet, men mod de voksne, der har med barnet at gøre - altså barnets omsorgsgivere.


Er Læringshjulet, Dialoghjulet og Kompetencehjulet det samme?

Nej, det er ikke det samme, selvom de visuelt har mange ligheder. Læringshjulet er oprindeligt et FKO-redskab, som LearnLab og andre udbydere har digitaliseret og udbydes bl.a. under navnene ”Læringshjulet” og ”Dialoghjulet”.


Den store forskel på redskaberne er:

  
 • Som det eneste redskab på markedet kan Kompetencehjulet følge barnets udvikling løbende fra 0-6 år.

 • Barnet kan vurderes i Kompetenchjulet på et hvilket som helst tidspunkt, uanset barnets alder.

 • Spørgsmålene, som barnet observeres og vurderes udfra, er meget mere nuancerede i Kompetencehjulet.

 • Med Kompetencehjulet spændes et "fintmasket net" ud under alle børn og sikrer, at ingen børn går under radaren.

 • I Kompetencehjulet kan barnets udbytte af læringsmiljøet og progression følges præcis, når du ønsker.

 

 

Kan Kompetencehjulet bruges til sprogvurdering?

Ja, det kan det. Kompetencehjulets sprogvurdering lever op til den lovpligtige sprogvurdering - og mere til. I Dagtilbudsloven stilles der ikke krav til, hvilket sprogvurderingsredskab kommunerne skal bruge.


Kompetencehjulet bygger på de seks læreplanstemaer, hvor temaet ”Kommunikation og sprog” i Kompetencehjulet isoleret set er et redskab til sprogvurdering. Kompetencehjulets Sprogvurdering skiller sig ud ved IKKE at være et testredskab, men et redskab til observation, vurdering og indsats.

Fordi redskabet baserer sig på personalets observationer, får I mulighed for at måle på langt flere sproglige dimensioner, end med øvrige sprogtest på markedet, fordi der er mange sproglige aspekter, der ikke kan testes.
 

Observationerne af barnets sproglige kompetencer kan begynde allerede fra barnets første dag i vuggestue /dagpleje ud fra Kompetencehjulets Spørgsmålsguide. Efter få uger kan personalet registrere deres observationer digitalt, og barnets første sprogvurdering kan bruges til planlægning af stimulerende sproglige aktiviteter, der tager udgangspunkt i barnets nærmeste udviklingszone.

 

Ved opfølgning hvert halve år med Kompetencehjulet Sprogvurdering, kan barnets sproglige progression følges tæt. Eventuelle sproglige udfordringer tegner sig og kan tages i opløbet.
 


Kan Kompetencehjulet kombineres med andre redskaber?

Ja. LearnLab udbyder også redskab til 'Selvevaluering af det pædagogiske grundlag' og andre kendte FKO-redskaber. Vi har digitaliseret FKO-redskaberne ”Læringshjulet”, ”Temperaturmåling” og ”Farvel til dagtilbud – Goddag til skole”. Kender I allerede Kompetencehjulets principper, vil disse redskaber være lette at gå til og kan nemt kombineres med Kompetencehjulet. 

 

Ønsker I blot at foretage få nedslag i barnets udvikling (ved forudbestemte aldre), kan I med fordel bruge Læringshjulet. Ønsker I derimod at følge barnets udvikling løbende og dokumentere barnets udvikling, progression og udbytte af læringsmiljøetanbefales Kompetencehjulet for en mere nuanceret evaluering. Kompetencehjulet tillader evaluering på et hvilket som helst tidspunkt fra fødsel til skolestart, uanset barnets alder.
 

Man kan godt arbejde med Læringshjulet i udvalgte læreplanstemaer, eksempelvis ”Natur, udeliv og science” eller ”Kultur, æstetik og fællesskab” og kombinere Læringshjulet med Kompetencehjulet for at opnå en mere nuanceret vurdering i udvalgte temaer som fx "Kommunikation & Sprog", "Social udvikling" og "Personlig udvikling", hvis barnet har nogle udfordringer på disse områder. 

Arbejder I kontinuerligt med hele Kompetencehjulet og LearnLabs redskab til 'Selvevaluering', er I godt dækket ind i forhold til kravene i dagtilbudsloven. Derforuden skal I have styr på trivlselsmåling (vi anbefaler DCUM) og samarbejde med lokalsamfundet.


Læs mere om LearnLabs evalueringsredskaber her.


Hvad kan Kompetencehjulet bruges til?

Kompetencehjulet er et digitalt redskab til observation, vurdering, tidlig opsporing og indsats. På institutionsplan kan I dokumentere barnets/børnegruppens udvikling og børnenes udbytte af læringsmiljøet.

 

I kan let få overblik over om børnene udvikler sig aldersvarende, og om nogle børn har behov for ekstra støtte. I forhold til den pædagogiske praksis kan Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse og børnenes kompetenceprofiler konkret anvendes til at planlægge relevante aktiviteter med udgangspunkt i børnenes aktuelle udvikling og nærmeste udviklingszone (nuzo).

 

Med Kompetencehjulet kan I let identificere udsatte børn og lave forebyggende, målrettede indsatser - i et forsøg på at gribe alle børn og deres forældre, så de med tidlig indsats kan forblive inkluderet i almenområdet.

 

I Kompetencehjulet kan barnets udvikling vurderes på detaljeret niveau, og barnets kompetenceprofil kan let delesmed forældrekommunen og andre relevante samarbejdspartnere (PPR, terapeut, logopæd m.fl).

 

Det er et komplet koncept til dagtilbudsområdet 0-6 år til evaluering, tidlig opsporing, indsats og overgange, der giver mening på flere plan. Data kan bruges til dokumentation i arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan, tilsyn, kvalitetsrapporter, overgange m.v.

 

Med Kompetencehjulet kan du:

  
 • Spænde et sikkerhedsnet ud under alle børn - sikre ingen går under radaren

 • Sikre at børnene udvikler sig mest muligt

 • Lave lovpligtig sprogvurdering, styrke sprogarbejdet i institutionen og opspore børn med sprogforstyrrelsen DLD

 • Tidlig opsporing af udsatte børn og iværksætte tidlig indsats

 • Evaluere et enkelt barn / eller en børnegruppes kompetencer og dokumentere børnenes udbytte af læringsmiljøet

 • Se progression i børnenes udvikling og læring over tid vha. letlæselige grafer

 • Arbejde systematisk og praksisorienteret med alle læreplanstemaer og de pædagogiske mål

 • Dele data sikkert med kolleger, forældre, tværfaglige samarbejdspartnere, skole og forvaltning.

 

Kompetencehjulet kan bruges til kvalitetssikring, faglig refleksion, kompetence- og organisationsudvikling.


Hvilken sammenhæng er der mellem 'Den styrkede pædagogiske læreplan' og Kompetencehjulet?

Der er tydelig sammenhæng til 'Den styrkede pædagogiske læreplan', da Kompetencehjulet bygger på læreplanens seks temaer. Hvert læreplanstema indeholder som bekendt to brede pædagogiske mål. I Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse er alle læreplanstemaernes pædagogiske mål foldet ud i 700 læringsmål/tegn på læring for børn i alderen 0-6 år.
 

Eksempelvis er de to sproglige læringsmål i 'Den styrkede pædagogiske læreplan' i Kompetencehjulets Sprogvurdering foldet ud i 164 sproglige tegn på læring, der bidrager til vurdering af barnets sproglige udvikling, hvor der også er fokus på tidlig opsporing og indsats. Fra forskning ved vi, at et godt sprog er nøglen til et godt liv. 


Hvor lang tid tager det at lave kompetencehjul? 

Mange dagtilbud føler sig presset på tid, og hos LearnLab får vi ofte spørgsmålet: "Tager det unødig tid fra børnene at lave kompetencehjul?" Hvis du starter med Kompetencehjulets Sprogvurdering til vurdering af barnets sprogudvikling, tager det ca. 10-15 minutter for et enkelt barn, mens du typisk kan lave sprogvurdering på cirka 1 time for en børnegruppe med 6 børn.

 

Det tager cirka 40 minutter at lave en komplet kompetenceprofil i alle læreplanens temaer på et enkelt barn, og cirka 2 timer at lave kompetenceprofiler for en børnegruppe på seks børn.

 

Besvarelsen i Kompetencehjulet forudsætter, at du har brugt et par timer på at genopfriske din viden om, hvornår børn typisk udvikler og lærer hvad. Den viden får du præsenteret i Kompetencehjulets ”Spørgsmålsguide – Vejledning og registrering af didaktiske overvejelser”, hvor en række observerbare tegn på læring er beskrevet.

 

Efter et par ugers observation af børnenes hverdagsliv i dagtilbuddet, er du klar til at registrere dine observationer i Kompetencehjulet. Du og dine kolleger sparer tid og styrker den falige refleksion, når I fx på stuemøde drøfter børnenes udvikling eller skal planlægge de næste fire ugers aktiviteter, fordi I nu ved konkret, hvad børnene er parate til at lære og udvikle. 

 


Hvor ofte skal man lave Kompetencehjulet?

Vi anbefaler at evaluere 2 gange årligt i Kompetencehjulet, så har I altid friske data at planlægge det pædagogiske arbejde udfra. Det betyder, at I halvårligt følger op på, om børnene har fået det forventede udbytte af jeres læringsmiljø - eller om der er områder, I vil sætte fokus på, så kvaliteten i dagtilbuddet bliver endnu bedre. Arbejder I med udfordrede børn, hvor der er iværksat støtte, giver det god mening at følge op hver 3. måned om indsatserne virker som forventet.


Skal man bruge hele Kompetencehjulet?

Nej. Fordelen ved Kompetencehjulet er netop, at du kan udvælge de moduler, du har behov for. I vælger selv, hvilke læreplanstemaer, I ønsker at arbejde fokuseret med i dagtilbuddet. Vi anbefaler, at I som minimum vurderer børnenes i læreplanstemaerne ”Kommunikation og sprog”, ”Alsidig personlig udvikling” og Social udvikling” svarende til modulerne i Kompetencehjulet, der hedder Sprogvurdering og SPS.

Vi oplever generelt, at vores brugere implementerer alle moduler kort efter, at de er gået i gang med at bruge Kompetencehjulet. Dagtilbuddene forklarer det med, at de får øje på de mange muligheder og fordele, der ligger i at bruge hele Kompetencehjulet - og ikke mindst, at de udfordrede børns spidskompetencer bliver synlige ved at foretage en helhedsorienteret vurdering af barnet.


Kan forældre få adgang til barnets kompetenceprofil?

Ja. Som administrator i Kompetencehjulet kan du give forældrene adgang til to dele: Den ene er 'Kompetencehjulet Udviklingsbeskrivelse' og den anden er barnets kompetencehjul. Det er en god ide at give forældrene adgang til 'Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse', så kan du vise forældrene, hvilke lege og aktiviteter, barnet kan have glæde af sammen med forældrene.

Vi anbefaler, at I først giver forældrene adgang til barnets profil, når I er trygge ved at bruge Kompetencehjulet.


Kan psykologer, ergoterapeuter, logopæder m.m. få adgang til barnets kompetenceprofil?

Ja, som dagtilbudsleder og dermed systemadministrator kan du selv oprette nye brugere og give dem tilladelse til at se barnets profil i Kompetencehjulet. Det er let at holde styr på data, dokumentation og dele data mellem institution, forældre og relevante samarbejdspartnere – det hele ligger samlet, sikkert og digitalt.


Kan jeg lave handleplaner og ansøgning om støtte?

Ja, når du køber licens til modulerne ”Handleplan” og ”Ansøgning om støtte”, kan du samle dine data i Kompetencehjulet. Læs mere om Kompetencehjulets moduler til Handleplan og Ansøgning om støtte 


Vi har vores egen handleplan – kan vi bruge den?

Ja, det kan I. Vi har digitaliseret flere af vores kunders unikke handleplaner, som de bruger sammen med vores pædagogiske redskaber. Vi kan også digitalisere den indstilling/ansøgning I bruger, når I søger støtte hos PPR.


Er det sikkert at bruge Kompetencehjulet?

Ja, det er sikkert at bruge alle vores redskaber! Vi indgår altid en databehandleraftale med vores kunder, som er baseret på Datatilsynets skabelon, da denne er vedtaget som standardkontraktsbestemmelser af Det Europæiske Databeskyttelsesråd, ligesom Datatilsynet vil godkende dem, hvis de kommer på tilsyn. Her er det præciseret, hvordan vi må behandle jeres data. Derudover opbevarer vi vores data hos en af Danmarks mest anerkendte leverandører, der er ISO 27001 certificeret og hvert år afleverer en omfattende, uvildig IT-revisionsrapport omkring deres it-sikkerhed.

Af sikkerhedshensyn oplyser vi ikke her på hjemmesiden, hvor data hostes, men når du indgår en databehandleraftale med LearnLab, fremgår det tydeligt, hvor data opbevares.


Kan jeg logge ind via Aula?

Ja, det kan du. Som dagtilbud kan I tilkøbe adgang til vores Aula-widget, så alle jeres brugere fremadrettet kun skal logge ind ét sted; nemlig via Aula. Læs mere om LearnLabs Aula widget.


Er det dyrt at bruge Kompetencehjulet?

Kompetencehjulet er mere værd end mange kurser” konkluderer Pædagogisk udviklingschef, Suzan Werther Andersen, i Kolding Kommune, der nu på 11. år bruger Kompetencehjulet.

 

Årlig licens til Kompetencehjulet koster langt mindre end det koster at sende to medarbejder på kursus én dag. Licensen til Kompetencehjulet afhænger af institutionens størrelse. Kontakt os og hør, hvor mange kursusdage I skal konvertere til licens til Kompetencehjulet. Ring på tlf. 9635 2807 eller send en mail, så kontakter vi dig.


Hvor hurtigt kan vi komme i gang?

I kan komme i gang, så snart databehandleraftalen imellem LearnLab og institutionen er på plads. Når aftalen er underskrevet, opretter vi din adgang til LearnLab og Kompetencehjulet, så principielt kan du komme i gang fra dag til dag.


Hvordan betales licens til Kompetencehjulet?

Ved aftalens indgåelse opkræves licens for de første 12 måneder. Herefter modtager du årligt en faktura, indtil aftalen opsiges.


Kan man ringe til jeres support?

Ja, vi tilbyder telefonsupport alle hverdage. Du er også velkommen til at skrive til os. Vi får ofte ros for vores dygtige medarbejdere i supporten (se åbningstider her).


Er der fortrydelsesret?

Når du har accepteret vores tilbud, og databehandleraftalen er underskrevet, så er bindingsperioden 12 måneder. Du kan når som helst give LearnLab skriftlig besked om, at du ikke ønsker at fortsætte dit abonnement, dog mininum 3 måneder før udløb af bindingsperioden.


Kan jeg få hjælp til data og statistik?

Ja - og vi interesserer os for, at I får nok ud af jeres data fra Kompetencehjulet. Vi tilbyder statistikservice til dig, som gerne vil bruge tiden på andet end excell-ark og grafer. Vi trækker din statistik fra Kompetencehjulet og hjælper gerne med at dokumentere og fortolke data om børnenes læring og udvikling, sammenligne grupper/stuer, undersøge om der er forskel mellem piger/drenge, om børnene profiterer nok af jeres sproglige lærringsmiljø eller andre parametre, I ønsker at dykke dybere ned i.

 

Vi kan levere færdige grafer og statistik, klar til at sætte direkte ind i 'Den styrkede pædagogiske læreplan' og 'Tilsynsrapport'. Læs mere om LearnLabs Statistikservice.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Ellers send os gerne en mail, så sender vi svaret direkte til dig og tilføjer eventuelt svaret til listen her.