Den Røde tråd i børns læring og udvikling fra fødsel til ungdomsuddannelse i ét fælles IT- baseret system for professionelle og forældre

 

Tidlig sprogindsats og tidlig opsporing

Tidlig opsporing af sprogvanskeligheder hos udsatte børn

Sprogligt udfordrede børn kan opspores tidligt - allerede inden de fylder et år - med LearnLabs sprogindsats- og sprogvurderingsredskab Kompetencehjulet “Sprog”/PUB Sprog.

Alle medarbejdere i dagtilbud får en omfattende fælles viden om børns sproglige udvikling fra 0 – 6 år og mulighed for at følge og dokumentere en børnegruppes og det enkelte barns udbytte af institutionens sproglige læringsmiljø – i en hvilken som helst alder. 

Læs mere om PUB Sprog


"En styrket pædagogisk læreplan og et helhedsorienteret børnesyn"

Alle læreplanens temaer kommer i spil, når institutioner vurderer børnenes udbytte af læringsmiljøet med Kompetencehjulet. Med udgangspunkt i Kompetencehjulets udviklingsbeskrivelse er børns forventede udvikling i forhold til alder beskrevet i ca. 700 små progressionslæringsmål, der er fordelt på alle læreplanens seks temaer.

Progressionslæringsmålene viser børns forventede udvikling i et dynamisk flow fra 0 - 6 år og understøttes med forskning, teori, videoklip, et didaktisk bibliotek og et metodebibliotek. Også læringsmål fra børnehaveklassen indgår.  

Læs mere her!


Meningsfulde data om læringsmiljøet: en “Dynamisk pædagogisk læreplan”

Børnehavebørn bliver udfordret i nærmeste udviklingszone fra start i dagtilbud til overgang til børnehaveklasse.

Med metoden ”LUP på læringsmiljøet” får institutionen en profil, der viser børnenes udbytte af læringsmiljøet - både som gruppe og enkeltvis - i forhold til alle læreplanens temaer og progressions-
læringsmål.

Institutionen har dermed sikkerhed for, at børnene bliver udfordret og får mulighed for at lære og udvikle, det de kan ifølge forskning og teori. Med udgangspunkt i disse data har det pædagogiske personale den ”Dynamisk pædagogisk læreplan”, der sikrer, at børnene altid bliver udfordret i nærmeste udviklingszone fra start i dagtilbud til overgang til børnehaveklasse.

Læs mere her!


Tværfagligt samarbejde og forældresamarbejde - frit og uhindret

Tværfagligt samarbejde og forældresamarbejde

I ”Stærke dagtilbud” fremgår det, at det tværfaglige samarbejde skal styrkes og at relevant viden skal kunne udveksle - målet er ”Et sammenhængende børneliv”. Det fremgår også, at der er ”krav om læringsfokus i fritidstilbud mv. frem mod skolestart. Dette samarbejde og udveksling af relevant viden foregår frit og uhindret i Kompetencehjulskonceptets IT-system også med forældrene.  

Læs mere her!


Forældresamarbejdet starter med sundhedsplejersken og TOM Kompetencehjulet

Sundhedsplejersken gør stor forskel for børns livschancer

Sundhedsplejen kan gøre en endnu større forskel på børns livschancer. TOM (Tidlige Opsporing og indsats Model) er et observationsredskab, der straks fra barnets fødsel synliggør, hvor barnet aktuelt er i sin udvikling og hvor det er på vej hen.Forældrene har digital adgang til TOM’s viden, videoklip m.m., der viser hvordan forældrene netop kan understøtte barnets udvikling.

Allerede ved sundhedsplejerskens besøg i familien, de første par uger, er der vigtige fokuspunkter i TOM, der bidrager til at få opmærksomhed på tidlige tegn på udfordringer med tilknytning og social kontakt. Tegn, det kan få katastrofale følger for barnet, hvis der ikke straks og insisterende gribes ind. Her foretager sundhedsplejersken en digital vurdering straks i samarbejde med forældrene. Det betyder, at forældrene medvirker til vurdering af, om der er grund til bekymring for barnets udvikling og behov for kontakt til relevante samarbejdspartnere.

Læs mere her!