Tidlig opsporing med Kompetencehjulet

Fokus på barnets sproglige, personlige og sociale udvikling

 

Kompetencehjulet er et helhedsorienteret vurderingsredskab, der giver et nuanceret indblik i barnets udvikling i forhold til læreplanstemaerne; Sprog og kommunikation, Alsidig Personlig udvikling og Social udvikling. Redskabet er velegnet til tidlig opsporing og målrettede indsatser.

 

Barnets udvikling - er der grund til bekymring?

Personalet i dagtilbuddet observerer barnets og udfylder Kompetencehjulet digitalt. Resultaterne vises umiddelbart i letaflæselige grafer, og giver jer godt overblik over barnets udvikling – altså om barnet er i god udvikling, eller om der er grund til bekymring. Det er let at se barnets aktuelle udviklingsalder og barnets nærmeste udviklingszone. Se eksempel på et barns Kompetencehjuls-profil her.

 

Tidlig opsporing og målrettede indsatser

Når Kompetencehjulet bruges i arbejdet med tidlig opsporing og tidlig indsats, får I detaljeret indblik i fire væsentlige områder, der har afgørende betydning for, om et barn senere får en uddannelse, et arbejde, en familie og et godt socialt netværk. Det handler om, at børn udvikler: 

• et godt sprog 
• en god tilknytning
• evnen til selvregulering og 
• en god arbejdshukommelse.
 

Kompetencehjulet afdækker disse fire områder særdeles nuanceret, da redskabet netop er bygget op omkring temaerne: Sprog, Personlige og Social udvikling, der hver er inddelt i 4-6 undertemaer, fordelt på otte alderstrin fra 0-6 år. Hvert alderstrin indeholder læringsmål, der beskriver progressionen i barnets læring og udvikling inden for hvert undertema.  

 

Kompetencehjulet er adaptiv*, hvilket tilsammen med de pædagogfaglige vurderinger af barnets udvikling, er med til at sikre, at vurderingen afspejler jeres observationer af barnet så optimalt som muligt. Kompetencehjulet er nuanceret med otte aldersintervaller, og der er således ikke tale om milepælsmål eller punktnedslag. Der er reelt tale om, at I kan afdække, følge og dokumentere barnets udvikling over tid. 

 

 

Fra mavefornemmelser til datainformeret opsporing

Kompetencehjulskonceptet dækker børns udvikling fra 0-6 år og giver mulighed for her-og-nu at afdække en eventuel bekymring for et barn, uanset barnets alder. Kompetencehjulet giver altså mulighed for, at I kan skabe en løbende og sammenhængende tidlig indsats omkring det enkelte barn, fra sundhedsplejerskens første besøg i hjemmet til pædagogens daglige arbejde med barnet i vuggestue og børnehave. 

 

I kan dokumentere barnets udbytte af dagtilbuddets læringsmiljø over en kort eller længere periode. Kompetencehjulet udfyldes når som helst det giver mening for jer at dokumentere eller følge op på barnets progression. 
 

Find de udfordrede børn
– og de børn, der bare har brug for et lille skub.

 

Sammenhængende pædagogiske indsatser

Barnets profil i Kompetencehjulet kan anvendes til planlægning af indsatser i praksis, i forældre- og tværfagligt samarbejde. Der er muligt at udarbejde SMTTE-model, handleplaner, journalnotater m.m. og datadeling til relevante samarbejdspartnere er både nemt og sikkert. 

 

Adgang til vidensportal – inspiration til lege og aktiviteter

Kompetencehjulskonceptet er jordnær og praksisrelevant i den pædagogiske praksis. Med licens til Kompetencehjulet får I også ubegrænset adgang til Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse – en vidensportal om børns udvikling, læring og dannelse inkl. didaktiske bibliotek og videotek med inspiration til pædagogiske aktiviteter og lege.

 

*Kompetencehjulskonceptet er adaptiv og justerer selv alderstrinnet i forhold til de svar, der afgives. Det betyder, at et barn på 4 år kan blive nedjusteret til lavere alderstrin, fx 2 år, hvis barnet ikke udviklet de pågældende kompetencer. Dermed vises det, hvor barnet aldersmæssigt aktuelt er i sin udvikling - og det er let at se, om barnet udvikler sig som typisk forventet eller sakker bekymrende bagud.