Kompetencehjulet SPS

Om barnets sproglige, personlige og sociale udvikling

 

Kompetencehjulet SPS er et redskab, der giver et nuanceret indblik i barnets udvikling i forhold til læreplanstemaerne; Sprog og kommunikation, Alsidig Personlig udvikling og Social udvikling (herefter SPS). Redskabet er en del af LearnLabs Kompetencehjulskoncept og velegnet til tidlig opsporing og indsats.

 

Er der grund til bekymring?

Personalet i dagtilbuddet udfylder Kompetencehjulet SPS, og resultaterne vises umiddelbart i grafer og figurer, så det er let at se barnets aktuelle udviklingsalder og barnets nærmeste udviklingszone. Resultatet giver jer godt overblik over barnets udvikling – altså om barnet er i god udvikling, eller om der er grund til bekymring. Se eksempel på et barns SPS-profil her.

 

Tidlig opsporing

Når Kompetencehjulet SPS bruges i arbejdet med tidlig opsporing og indsats, får I indsigt i fire væsentlige områder, der har afgørende betydning for, om et barn senere får en uddannelse, et arbejde, en familie og et godt socialt netværk. Det handler om, at børn udvikler: 

• et godt sprog 
• en god tilknytning
• evnen til selvregulering og 
• en god arbejdshukommelse.
 

Kompetencehjulet SPS afdækker disse fire områder særdeles nuanceret, da redskabet netop er bygget op omkring temaerne: Sprog, Personlige og Social udvikling, der hver er inddelt i 4-6 undertemaer, fordelt på otte alderstrin fra 0-6 år. Hvert alderstrin indeholder læringsmål, der beskriver progressionen i barnets læring og udvikling inden for hvert undertema.  

 

Kompetencehjulet SPS er adaptiv*, hvilket tilsammen med de pædagogfaglige vurderinger af barnets udvikling, er med til at sikre, at vurderingen afspejler jeres observationer af barnet så optimalt som muligt. Kompetencehjulet SPS er nuanceret med otte aldersintervaller, og der er således ikke tale om milepælsmål eller punktnedslag. Der er reelt tale om, at I kan afdække, følge og dokumentere barnets udvikling over tid. 

 

 

Fra ”synsninger” til datainformeret opsporing

Kompetencehjulskonceptet dækker børns udvikling fra 0-6 år og giver mulighed for her-og-nu at afdække en eventuel bekymring for et barn, uanset barnets alder. Kompetencehjulet giver altså mulighed for, at I kan skabe en løbende og sammenhængende tidlig indsats omkring det enkelte barn, fra sundhedsplejerskens første besøg i hjemmet til pædagogens daglige arbejde med barnet i børnehaven. 

 

I kan dokumentere barnets udbytte af dagtilbuddets læringsmiljø over en kort eller længere periode. Kompetencehjulet udfyldes når som helst det giver mening for jer at dokumentere eller følge op på barnets progression. 
 

Find de udfordrede børn
– og de børn, der bare har brug for et lille skub.

 

Sammenhængende pædagogisk indsats

Barnets profil i Kompetencehjulet SPS kan anvendes til planlægning af indsatser i praksis, i forældre- og tværfagligt samarbejde. Der er også mulighed for at udarbejde SMTTE-model, handleplaner, journalnotater m.m. og datadeling til relevante samarbejdspartnere er nemt. 

 

Adgang til vidensportal – inspiration til lege og aktiviteter

Kompetencehjulskonceptet er jordnær og praksisrelevant i den pædagogiske praksis. Med licens til dette modul får I også adgang til Kompetencehjulets Udviklingsbeskrivelse – en vidensportal om børns udvikling og læring inkl. stort didaktiske bibliotek og videotek med inspiration til pædagogiske aktiviteter og lege.

 

*Kompetencehjulskonceptet er adaptiv og justerer selv alderstrinnet i forhold til de svar, der afgives. Det betyder, at et barn på 4 år kan blive nedjusteret til lavere alderstrin, fx 2 år, hvis barnet ikke udviklet de pågældende kompetencer. Dermed vises det, hvor barnet aldersmæssigt aktuelt er i sin udvikling - og det er let at se, om barnet udvikler sig som typisk forventet eller sakker bekymrende bagud.