Læringshjulet

 

"Læringshjulet" er et FKO-redskab, der understøtter arbejdet med faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbudsområdet. LearnLab har digitaliseret Læringshjulet, så de data man samler om det enkelte barn, opbevares digitalt, kan deles og arbejdes videre med. 

Læringshjulet måler på barnets kompetencer i forhold til de seks læreplanstemaer:

  
  • Alsidig personlig udvikling
  • Kommunikation og sprog
  • Kultur, æstetik og fællesskab
  • Krop, sanser og bevægelse
  • Natur, udeliv og science
  • Social udvikling.
 

I Læringshjulet vurderer man barnets kompetencer ved 9-14 mdr., når barnet er på vej mod 3 år, og igen når barnet er på vej mod 6 år. Det vil sige, at man laver punktnedslag og kigger ikke på barnets løbende udvikling. Det er ikke muligt at følge barnets udvikling og progression systematisk, og særligt for de udfordrede børn er intervallerne mellem vurderingerne for store til at vurdere om barnet profiterer tilstrækkeligt af den pædagogiske indsats i dagtilbuddet - eller om barnet har brug for støtte. 

 

Ny forbedret udgave af Læringshjulet

Hos LearnLab tilbyder vi to versioner af Læringshjulet; det første er udformet som det oprindelige Læringshjul *. Det andet er udvidet, hvor man også besvarer alle underspørgsmål enkeltvis, hvilket giver et mere nuanceret billede af barnet inden for de enkelte temaer - det kalder vi Læringshjulet+
 

Her ser du barnets profil i Læringshjulet +

Læringshjulet kan ikke stå alene

Benyttes Læringshjulet til dialog og vurdering af børns kompetencer, bør man vær opmærksom på følgende, der også fremhæves i "Støtte og inspirationsmateriale" til FKO-læringshjulet: 

 

Opmærksomhedspunkter ved anvendelse af Læringshjulet

1. "Læringshjulet giver et overblik over børnenes kompetencer på alle seks læreplanstemaer – men der gås ikke i dybden med temaerne. Redskabet kan med fordel anvendes sammen med andre mere dybdegående redskaber indenfor enkelte temaer – eksempelvis redskabet til sprogvurdering".
2. "Læringsmålene i Læringshjulet er ikke udtømmende for, hvad et dagtilbud kan lægge vægt på under hvert af læreplanstemaerne. Målene er udtryk for et valg – og dermed også fravalg – af fokusområder. Det enkelte dagtilbud kan selv udarbejde supplerende læringsmål, som man måtte finde betydningsfulde. Disse supplerende læringsmål er udelukkende til intern anvendelse i dagtilbuddet og understøttes ikke af it-systemet.”

Se Vejledning og redskab 

 

Til de udfordrede børn anbefaler vi, at

Børn, der vurderes med Læringshjulet ved 9-14 måneder og opnår lav sproglig score, bør observeres og vurderes med Kompetencehjulets Sprogvurdering, der kan identificere børn med sproglige udfordringer allerede i 0-4 måneders alderen.

 

Er barnets score samtidig lav i forhold til Personlig udvikling og Sociale kompetencer, bør barnet også vurderes i Kompetencehjulet - Tidlig opsporing, hvor barnets aktuelle udvikling bliver synlig. Med udgangspunkt i vurderingen, kan der laves handleplaner og følges op – fx hvert halve år – på barnets progression.

 

Børn, der vurderes med Læringshjulet ”på vej mod tre år” eller ”på vej mod seks år” og opnår lave score i læreplanstemaerne Kommunikation og sprog, Alsidig personlig udvikling og Sociale kompetencer bør vurderes med Kompetencehjulet med fokus på tidlig opsporing. Her vil det fremgå præcist, hvor barnet har udfordringer og brug for målrettet pædagogisk indsats.

 

Vil I kvalificere jeres brug af Læringshjulet, så kontakt os for uforpligtende snak om, hvordan I kan kombinere de forskellige evalueringsredskaber til dagtilbud